Chairman2019-03-22T13:49:06+08:00

Former Department Chairmans

 

Dr. Klein 44/08/01 ~ 45/02/28
Su, In-Guan 45/03/01 ~ 51/01/31
Guo, Hong-Liang 51/08/01 ~ 64/07/31
Tseng, Tien-Jiunn 64/08/01 ~ 65/07/31
Chung, Being-Tau 65/08/01 ~ 70/07/31
Ro, Chin-Sheng 70/08/01 ~ 76/07/31
Lai, Tzay-Shing 76/08/01 ~ 79/07/31
Huang, Ming-Chang 79/08/01 ~ 85/07/31
Ho, Chwen-Shell 85/08/01 ~ 88/07/31
Chiu, Kuan-Cheng 88/08/01 ~ 92/07/31
Tseng, Hsiang-Chi 92/08/01 ~ 97/07/31
Huang, Ding-Wei 97/08/01 ~ 101/7/31
Yang, Kwei-Chou 101/08/01 ~104/7/31
Chua, Chun-Khiang 104/08/01 ~ 107/7/31
Shen, Ji-Lin 107/08/1 ~